Dla Firm

 

 

Kre­atywne szko­le­nia pod żaglami to pro­po­zy­cja dla firm, insty­tu­cji, orga­ni­za­cji reali­za­cji zajęć z zakresu mar­ke­tingu na żaglów­kach. W ramach usługi pro­po­nu­jemy Pań­stwu 3 zin­te­gro­wane ze sobą elementy:

1. Szko­le­nia marketingowe

magic book with a landscape

 • ponad 30 tema­tów zajęć z obszaru marketingu, http://www.profitbrand.pl/oferta/szkolenia/
 • 8 doświad­czo­nych tre­ne­rów z prak­tyką biz­ne­sową od 5 do 15 lat,
 • inte­rak­tywne zaję­cia warsz­ta­towe bazu­jące na ana­li­zie przy­padk­tów, pracy indy­wi­du­al­nej, pracy w grupach.2. Pły­wa­nie pod żaglami

szkolenia integracyjne pod zaglami 150 150 (1)

 • współ­praca z reno­mo­waną Szkołą Żeglar­stwa Toma­sza Janu­sze­wi­cza(www.szkolazeglarstwa.pl),
 • pole­cane akweny wodne: Zalew Koro­now­ski, Powidz, Zatoka Pucka,
 • doświad­czeni instruktorzy/ster­nicy z upraw­nie­niami Pol­skiego Związku Żeglarskiego.3. Inte­gra­cja zespołu

Group of people stacking hands together

 • pły­wa­nie na jach­cie wymaga zgra­nego zespołu,
 • zaję­cia pod żaglami wery­fi­kują pre­dys­po­zy­cje człon­ków zespołu (usta­le­nie ról, relacji),
 • już po jed­nych zaję­ciach uczest­nicy zaczy­nają dzia­łać jako jeden sprawny organizm.

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS SZKOLENIA

Liczba uczest­ni­ków: 20 osób

Miej­sce szko­le­nia: Jezioro Chełmżyńskie

Liczba dni: 3

War­tość inwe­sty­cji: 1650 zł brutto/ osoba (koszt orien­ta­cyjny; każdą ofertę przy­go­to­wu­jemy indy­wi­du­al­nie wg. kryteriów/ potrzeb klienta)

Cena zawiera (koszt po stro­nie zle­ce­nio­biorcy): zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku wypo­czyn­ko­wym, pełne wyży­wie­nie, wypo­ży­cze­nie jach­tów, paliwo do jach­tów, usługa ster­ni­ków,  wyna­ję­cie sali szko­le­nio­wej z wypo­sa­że­niem (ekran, rzut­nik, flip­chart), przy­go­to­wa­nie i reali­za­cja warsz­ta­tów mar­ke­tin­go­wych (skrypt szko­le­niowy, ćwicze­nia, rekwi­zyty, slajdy), usługa tre­ner­ska, zaświad­cze­nia uczestnictwa.

Cena nie zawiera (koszt po stro­nie zle­ce­nio­dawcy): dojazd uczest­ni­ków na miej­sce szkolenia.


PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I
18.00 > przy­jazd uczest­ni­ków, powi­ta­nie, kola­cja, omó­wie­nie har­mo­no­gramu (szko­le­nie, żagle)
Dzień II
07.00 — 08.00 > śnia­da­nie
08.00 – 11.00 > I blok szko­le­niowy
11.00 – 11.30 > prze­rwa kawowa (kawa, her­bata, sok, woda, ciastka)
11.30 – 14.00 > żagle (regaty)
14.00 – 15.30 > obiad
15.30 – 18.00 > żagle (regaty) lub szko­le­nie II blok
19.00 > kola­cja
Dzień III
07.00 — 08.00 > śnia­da­nie
08.00 – 11.00 > II lub III blok szko­le­niowy
11.00 – 11.30 > prze­rwa kawowa (kawa, her­bata, sok, woda, ciastka)
11.30 – 14.00 > żagle (regaty)
14.00 – 15.30 > obiad poże­gnalny, pod­su­mo­wa­nie, wyjazd


Dodat­kowe infor­ma­cje organizacyjne

 • szko­le­nie moż­liwe do reali­za­cji zarówno w tygo­dniu robo­czym jak i w weekendy,
 • naj­lep­sze mie­siące na reali­za­cję szko­le­nia (ze względu na warunki pogo­dowe i dostęp­ność jach­tów): maj, czer­wiec, wrze­sień, październik,
 • ist­nieje moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia szko­le­nia nie­mal na dowol­nym akwe­nie na tere­nie Pol­ski lub za granicą,
 • har­mo­no­gram zajęć może ulec zmia­nie ze względu na decy­zję orga­ni­za­tora, kie­ru­ją­cego się nad­rzędną zasadą zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa uczestnikom,
 • mini­malna liczba uczest­ni­ków szko­le­nia: 10 osób,
 • oferta ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny, każde szko­le­nie przy­go­to­wu­jemy indy­wi­du­al­nie wg. kryteriów/potrzeb klienta.

 

 

 

 

 

Szkolenia które możemy przeprowadzić

 

 

http://www.profitbrand.pl/oferta/szkolenia/

 

Osoby do kontaktu